Innkalling til årsmøte Sør-Odal Idrettsråd

25. april 2017, Furumoen Galterud Idrettsforening (Mellandsvegen 150, 2223 Galterud)

kl. 19:00 - 22:00

Saksliste

Fullmakt

Regnskap 2016

Budsjett 2017

Valgkomiteens innstilling

Årsmelding 2016

----------------------------------------------------


Alle lag i Sør-Odal kommune som er tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komitè (NIF), innkalles til årsmøte i Sør-Odal idrettsråd (SOIR).

Hedmark idrettskrets, idrettsrådgiver i Glåmdal og Sør-Odal kommunes kulturrådgiver ønskes også velkommen.

På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:

a) Idrettsrådets styre.

b)Inntil fem representanter fra idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet.

c)Representanter for bedriftsidretten etter skala fastsatt av årsmøtet.

(2) Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

(3) Videre møter uten stemmerett:

a)Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

b)Kontrollkomiteens medlemmer.

c)Valgkomiteens medlemmer.

d)Revisor.

Saker som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret i SOIR på e-post sla-gard@online.no innen 10.04.17..

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig senest en uke før årsmøtet på SOIR sin internettside odalsidretten.no, Facebooksiden og på forespørsel til slagard@online.no., tlf 92456577.

Skriv ut innkallingen

For SOIR, 15.03.17.

Hilde Kristin Korbøl

Styreleder

Levert av IdrettenOnline